23 Website tra cứu trực tuyến mà doanh nghiệp cần biết

Dưới dây là danh sách các website “chính chủ” của các cơ quan nhà nước để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, tra cứu thông tin, bao gồm các lĩnh vực thuế, hóa đơn, bảo hiểm, hải quan, đấu thầu được xây dựng bởi các bộ ban ngành chủ quản, thông tin được update mới liên tục và chính xác.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
1 Tra cứu thông tin doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx
2 Tra cứu thông tin của hộ, cá nhân kinh doanh http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct
THUẾ
3 Tra cứu mã số doanh nghiệp (mã số thuế) http://tongcucthue.org/tra-cuu-ma-so-thue-doanh-nghiep/
4 Tra cứu mã số thuế cá nhân https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
5 Tra cứu quyết toán thuế https://www.tncnonline.com.vn/Pages/quyettoanthue.aspx
6 Tra cứu người phụ thuộc https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Nguoiphuthuoc.aspx
BẢO HIỂM
7 Tra cứu quá trình tham gia BHXH https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx
8 Tra cứu mã số BHXH https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
9 Tra cứu đơn vị tham gia BHXH https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx
10 Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx
HÓA ĐƠN
11 Tra cứu thông tin hóa đơn http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html
http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tcnhd.html
12 Tra cứu đăng ký phát hành hóa đơn http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html
13 Tra cứu nhà in/ cung ứng phần mềm tự in hóa đơn http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dmnhain.html
14 Tra cứu hóa đơn hết giá trị sử dụng http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/hgtsdtc.html
15 Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html
16 Tra cứu doanh nghiệp rủi ro vi phạm http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html
HẢI QUAN
17 Tra cứu thông tin nợ thuế https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
18 Tra cứu thông tin tờ khai hải quan https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuThongTinToKhaiHQ.aspx
19 Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNopThue.aspx
20 Tra cứu tỷ giá tiền tệ https://www.customs.gov.vn/Lists/ExchangeRate/Default.aspx
21 Tra cứu thông tin chung và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị hải quan https://www.customs.gov.vn/SitePages
/TraCuuTaiKhoanKhoBacCuaCacChiCucHQ.aspx
ĐẤU THẦU
22 Trang đấu thầu qua mạng của bộ kế hoạch đầu tư (phải vào bằng trình duyệt internet Expoler) http://muasamcong.mpi.gov.vn/
23 Báo đấu thầu, thông báo mời thầu http://thongtindauthau.com.vn/
Website tra cuu thong tin cho doanh nghiep
Website tra cuu thong tin cho doanh nghiep

Xem thêm:

Chia sẻ kinh nghiệm tiếp đoàn thanh tra Thuế

Cách vào các trang web bị chặn đơn giản nhất

Việt Nam đứng thứ hai thế giới về mệnh giá tiền thấp nhất

5/5 (6 Đánh giá)

Bài viết cùng chủ đề: