Việt Nam đứng thứ hai thế giới về mệnh giá tiền thấp nhất

Đơn vị tiền tệ có giá trị thấp nhất là loại tiền tệ mà một đơn vị của nó mua được ít tiền ngoại tệ nhất hoặc mua được ít thức ăn nhất. Những đơn vị tiền tệ nhỏ hơn sẽ không được xét đến khi người ta so sánh giá trị đồng tiền. Mệnh … Đọc tiếp Việt Nam đứng thứ hai thế giới về mệnh giá tiền thấp nhất